ภูเก็ตไปทางไหน รถไฟมาแล้ว (ผังเมือง)

DOWNLOAD (PDF)

การพัฒนาเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานตามแนวคิดผังเมืองรวมภูเก็ตฉบับใหม่ โดย นายอนวัช สุวรรณเดช ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง