ภูเก็ตไปทางไหน รถไฟมาแล้ว (ผวจ.)

DOWNLOAD (PDF)

แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และขนส่งจังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน โดย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต