ภูเก็ตไปทางไหน รถไฟมาแล้ว (Samart Growth)

DOWNLOAD (PDF)

การวางแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development) ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ตโดย อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร สถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย