ขอนแก่น: ศักยภาพและโอกาสในแผนพัฒนาภูมิภาค

ขอนแก่น: ศักยภาพและโอกาสในแผนพัฒนาภูมิภาค

โดย ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุสมาคมอสงัหารมิทรพัยข์อนแก่น (KKREA)
ณ ห้องประชาสโมสรบอลรูม โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

11/10/2016

DOWNLOAD PDF (konkaen_chadchatt)

screen-shot-2559-10-13-at-10-52-29-am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s