นโยบายรัฐกับอสังหาริมทรัพย์ไทย

โดย เลิศมงคล วราเวณุชย์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เลเจนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นนทบุรีscreen-shot-2559-10-14-at-4-30-59-pm

DOWNLOAD PDF (นโยบายรัฐกับอสังหาริมทรัพย์ไทย)

ขอนแก่น: ศักยภาพและโอกาสในแผนพัฒนาภูมิภาค

ขอนแก่น: ศักยภาพและโอกาสในแผนพัฒนาภูมิภาค

โดย ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุสมาคมอสงัหารมิทรพัยข์อนแก่น (KKREA)
ณ ห้องประชาสโมสรบอลรูม โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

11/10/2016

DOWNLOAD PDF (konkaen_chadchatt)

screen-shot-2559-10-13-at-10-52-29-am