ขอนแก่น: ศักยภาพและโอกาสในแผนพัฒนาภูมิภาค

ขอนแก่น: ศักยภาพและโอกาสในแผนพัฒนาภูมิภาค

โดย ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุสมาคมอสงัหารมิทรพัยข์อนแก่น (KKREA)
ณ ห้องประชาสโมสรบอลรูม โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

11/10/2016

DOWNLOAD PDF (konkaen_chadchatt)

screen-shot-2559-10-13-at-10-52-29-am

ภูเก็ตไปทางไหน รถไฟมาแล้ว (Samart Growth)

DOWNLOAD (PDF)

การวางแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development) ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ตโดย อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร สถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย

ภูเก็ตไปทางไหน รถไฟมาแล้ว (ผวจ.)

DOWNLOAD (PDF)

แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และขนส่งจังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน โดย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตไปทางไหน รถไฟมาแล้ว (ผังเมือง)

DOWNLOAD (PDF)

การพัฒนาเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานตามแนวคิดผังเมืองรวมภูเก็ตฉบับใหม่ โดย นายอนวัช สุวรรณเดช ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง

ภูเก็ตไปทางไหน รถไฟมาแล้ว (สนข.)

DOWNLOAD (PDF)

ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง โดย นายนิรันดร์ เกตุแก้ว สำนักงานส่งเสริมระบบขนส่งและจราจรในภูมิภาค สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)