การก่อสร้างอาคารตามประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

การก่อสร้างอาคารตามประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

โดย นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

DOWNLOAD PDF

screen-shot-2559-10-15-at-11-12-59-am

นโยบายรัฐกับอสังหาริมทรัพย์ไทย

โดย เลิศมงคล วราเวณุชย์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เลเจนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นนทบุรีscreen-shot-2559-10-14-at-4-30-59-pm

DOWNLOAD PDF (นโยบายรัฐกับอสังหาริมทรัพย์ไทย)

ขอนแก่น: ศักยภาพและโอกาสในแผนพัฒนาภูมิภาค

ขอนแก่น: ศักยภาพและโอกาสในแผนพัฒนาภูมิภาค

โดย ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุสมาคมอสงัหารมิทรพัยข์อนแก่น (KKREA)
ณ ห้องประชาสโมสรบอลรูม โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

11/10/2016

DOWNLOAD PDF (konkaen_chadchatt)

screen-shot-2559-10-13-at-10-52-29-am

ภูเก็ตไปทางไหน รถไฟมาแล้ว (Samart Growth)

DOWNLOAD (PDF)

การวางแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development) ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ตโดย อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร สถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย

ภูเก็ตไปทางไหน รถไฟมาแล้ว (ผวจ.)

DOWNLOAD (PDF)

แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และขนส่งจังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน โดย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต