ภูเก็ตไปทางไหน รถไฟมาแล้ว (ผังเมือง)

DOWNLOAD (PDF)

การพัฒนาเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานตามแนวคิดผังเมืองรวมภูเก็ตฉบับใหม่ โดย นายอนวัช สุวรรณเดช ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง

ภูเก็ตไปทางไหน รถไฟมาแล้ว (สนข.)

DOWNLOAD (PDF)

ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง โดย นายนิรันดร์ เกตุแก้ว สำนักงานส่งเสริมระบบขนส่งและจราจรในภูมิภาค สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)