อัพเดต

ข่าวสาร สมาคม

Register Member

เข้าร่วมสมาคม

สิทธิประโยชน์ของการสมาชิก

1. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของสมาคม ต่อคณะกรรมการสมาคม หรือต่อที่ประชุมใหญ่
2. มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
3. มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของสมาคม
4. สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคม และมีสิทธิลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้ ยกเว้น สมาชิกสามัญที่ไม่ชำระค่าบำรุงประจำปีตามข้อกำหนดของสมาคม จะไม่มีสิทธิในการเลือกตั้ง รับเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคม

“ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต เป็นภาคธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องมากมาย เราจะเห็นได้จากดีมานด์จากผู้ที่เข้ามาอาศัยในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น หรือแม้กระทั่งภาคด้านการท่องเที่ยวที่มีความเติบโตสูงเป็นอย่างมาก ทางสมาคมจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง กับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นสมาคมฯ มีนโยบายที่จะวางแผน “พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามแบบแผนและยั่งยืน” ซึ่งจะเป็นผลให้มีความมั่นคงเกิดขึ้น กับเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยสอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาลใน การวางแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟู เศรษฐกิจ ของประเทศ ด้วยการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ”