เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการ

คุณเมธาพงศ์ อุปัติศฤงค์
นายกสมาคม
คุณพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล
เลขาธิการ/อุปนายก
คุณวิทยา ชัยธาวุฒิ
เหรัญญิก
คุณบุญ ยงกุล
อุปนายก
คุณมนต์ทวี หงษ์หยก
อุปนายก
คุณลักขณา เตียววัฒนกุล
นายทะเบียน
คุณธนูศักดิ์ พึ่งเดช
ที่ปรึกษา
คุณณกรษิฎา พิมพ์ทอง
กรรมการ
คุณสุขแจนซิงห์ เศรษฐี
กรรมการ
คุณคุณากร ยอแสงรัตน์
กรรมการ
คุณวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์
กรรมการ
คุณอรรถสิทธิ์ อินทรชูติ
กรรมการ
คุณสัจจพล ทองสม
กรรมการ
คุณภรัณยู บานชื่น
กรรมการ
คุณไกรจิตติ เจนสรรพกิจ
กรรมการ
คุณวิศรุต แซ่เต้ง
กรรมการ
คุณวัชร จารุอริยานนท์
กรรมการ