สมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิก

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่ (Download Application Form) DOWNLOAD
แสเกน แล้วส่งใบสมัครมาที่ (Please send to) prea.member@gmail.com

ประเภทของสมาชิก
1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ผู้ประกอบการค้า และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นบุคคล หรือ นิติบุคคลตามกฎหมาย สมาชิกสามัญ เสียค่าบำรุง 5,000 บาท ต่อปี
2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นบุคคล หรือ นิติบุคคลตามกฎหมาย สมาชิกวิสามัญ เสียค่าบำรุง 2,500 ต่อปี

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
1. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของสมาคม ต่อคณะกรรมการสมาคม หรือต่อที่ประชุมใหญ่
2. มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
3. มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของสมาคม
4. สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคม และมีสิทธิลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้ ยกเว้น สมาชิกสามัญที่ไม่ชำระค่าบำรุงประจำปีตามข้อกำหนดของสมาคม จะไม่มีสิทธิในการเลือกตั้ง รับเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคม