หน้าแรก

“ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต เป็นภาคธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องมากมาย เราจะเห็นได้จากดีมานด์จากผู้ที่เข้ามาอาศัยในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น หรือแม้กระทั่งภาคด้านการท่องเที่ยวที่มีความเติบโตสูงเป็นอย่างมาก ทางสมาคมจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง กับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นสมาคมฯ มีนโยบายที่จะวางแผน “พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามแบบแผนและยั่งยืน” ซึ่งจะเป็นผลให้มีความมั่นคงเกิดขึ้น กับเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยสอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาลใน การวางแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟู เศรษฐกิจ ของประเทศ ด้วยการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ”